QCX Test: Podmínky závodu

QCX Test je dočasně přerušen. Probíhá oprava software. Na displeji se mohou objevovat nesmysly. Vyhodnocení a upload deníků jsou dočasně vvypnuty.


QCX Test - podmínky, revize 190415 (15/4/2019)

Pravidla ochrany osobních údajů účastníků závodu QCX Test

Tato pravidla jsou aplikací Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 na radioamatérský závod QCX Test .

Pro vyhodnocení QCX Testu se využívá volací značka, přidělená účastníkovi příslušnou národní autoritou (v ČR Českým telekomunikačním úřadem). Bez využívání tohoto údaje není účast v závodě možná. Volací značka se uchovává trvale ve všech údajích o výsledcích jednotlivých kol a ročníků závodu.

Pro komunikaci s účastníky QCX Testu se uchovávají jejich elektronické adresy. Na přání účastníka může být po odeslání potvrzení o přijetí soutěžního deníku jeho elektronická adresa vymazána, účastník tím ale pozbývá možnost dostávat informace o chybách a o výsledcích vyhodnocení.

Výsledky každého kola a celoroční výsledky se zveřejňují na webu. Zveřejněné výsledky obsahují pouze volací značky, údaje o soutěžní kategorii a dosažené výsledky.

Z bezpečnostních důvodů se uchovávají IP adresy, ze kterých účastník komunikoval s webem QCX Test.

Uvedená data jsou používána výlučně pro účely QCX Testu a nejsou předávána třetím osobám ani nejsou využívána pro marketingové účely.

Účastník svou účastí v QCX Testu prohlašuje, že s výše uvedenými pravidly souhlasí.

Cíle závodu QCX Test

Cilem QCX Testu je podpora QRP CW provozu a podpora začátečníků.

Podmínky závodu QCX Test:

TBD = To Bude Definováno (Diskutováno, Doplněno nebo posláno do míst, kde nikDy neprší)

Účastníci závodu Závod je otevřen pro všechny radioamatéry světa
Účel závodu Podpora QRP CW provozu, podpora začátečníků
Jméno závodu QCX Test. Použijte položku CONTEST: QCX-Test ve svém deníku Cabrillo.
Datum a čas,
tolerance času
Každou středu od 16:30 UTC do 17:29 UTC (doba trvání kola 60 min.)
Rozdíl údajů času QSO ve vlastním deníku a v deníku protistanice může být nejvýše 3 minuty. QSO s údajem času mimo stanovený rozsah neplatí.
Druh provozu pouze CW
Pásmo 80 m. Doporučený kmitočtový segment 3510 až 3560 kHz. Věnujte prosím zvýšenou pozornost segmentu 3550 až 3560 kHz, kde smějí pracovat OK novice stns.
Soutěžní kategorie Single-Op Single-Band CW QRP
Multi-Op Single-Band CW QRP
Stanice s vyšším výkonem (LOW a HIGH) jsou vítány ve speciální kategorii "sparringpartners".
Použité zařízení Při uploadu deníku je možno zadat nepovinný údaj "typ použitého zařízení". Typ zařízení se pro informaci zobrazuje ve výsledcích.
Speciální kategorie Sparring partner - Stanice s kategorií SINGLE-OP CW LOW nebo HIGH jsou do této podkategorie zařazeny automaticky. O způsobu vyhodnocení sparring partnerů zatím není rozhodnuto (zatím se pro ně vyhodnocuje souhrnné pořadí). TBD
Max. výkon QRP: 5 W
LOW: do 100 W
HIGH: plný legální výkon
Deníky ve kterých není uvedena výkonová kategorie budou použity pro kontrolu.
Soutěžní kód RST + pořadové číslo spojení. Výjimky zde
Spojení s každou stanicí Spojení s každou stanicí se započítává jen jednou. Duplicitní spojení nejsou penalizována, ale jsou vyřazována.
Použití technických pomůcek
(DX cluster, skimmer, RBN a pod.) a pomoci další osoby
Dovoleno. Kategorie ASSISTED není v tomto závodě vypsána a v deníku se neuvádí.
Sebeanoncování (self-spotting) není dovoleno.
Doporučuje se spotovat QRP stanice, volající výzvu v segmentu 3550 až 3560 kHz.
Použití dálkového ovládání Dovoleno. Všechny použité vysílací a přijímací antény se musejí nacházet na jediném stanovišti, menším než kruh o průměru 1 km.
Platná QSO
  • Platná jsou všechna QSO, u nichž se shodují záznamy volacích značek, RST a čísel QSO v obou denících a je dodržena tolerance času.
  • QSO s unikátní stanicí nejsou platná. Za unikátní se považuje stanice, která nezaslala deník a jejíž značka se v denících účastníků vyskytuje méně než třikrát.
  • Viz rovněž Poznámky.
Bodování platných QSO Bodování je následující:
  • 1 bod (čili žádný bonus) za spojení se stanicí, deklarující v deníku výkonovou kategorii HIGH nebo která nezaslala deník
  • 2 body za spojení se stanicí, deklarující v deníku výkonovou kategorii LOW
  • 5 bodů za spojení se stanicí, deklarující v deníku výkonovou kategorii QRP
Násobiče (počítají se
pouze za platná spojení)
Poslední znak (písmeno A až Z, číslice 0 až 9) suffixu protistanice.
Násobiče se v soutěžním deníku neuvádějí, vyhodnocovací program je vyhledá sám.
Celkový výsledek Součet bodů za spojení x součet násobičů
Deklarovaný výsledek v deníku je ignorován, vyhodnocovací program ho vypočítá sám.
Uzávěrka příjmu deníků Uzávěrka příjmu deníků je vždy v neděli ve 23:59 UTC.
Deníky Deníky pouze v elektronické formě ve formátu Cabrillo verse 2 a 3. Za obsahovou i formální správnost deníku odpovídá účastník závodu.
Upload deníků Deníky zasílejte pouze přes bránu, přístupnou z menu Deníky.
Penalizace Viz odstavec Penalizace.

Poznámky:

Souběh s jiným závodem

Souběhu s jinými závody se nelze vyhnout. Spojení se stanicemi z jiného závodu je možné v QCX Testu uplatnit.

Jako přijaté číslo spojení se v deníku uvede číslo, které protistanice vyslala a to jako jediná skupina číslic, která smí obsahovat pouze znaky 0 až 9 a žádné jine, ani lomítka nebo mezery.

  • Jestliže protistanice vyslala číselný kód, zapíše se tento kód jako přijaté číslo QSO.
  • Jestliže protistanice vyslala kód, složený z číslic a písmen, zapíší se pouze číslice z tohoto kódu jako přijaté číslo QSO.
  • Pokud protistanice vyslala kód, složený pouze z písmen, uveďte v deníku číslo 1 (jedna).

Příklady viz níže.

Pokud protistanice pošle svůj deník, bude vyhodnocovací program porovnávat shodnost číselných údajů. Pokud protistanice deník nepošle, použije se pravidlo pro vyhodnocení unikátních stanic.

Spojení s nesoutěžící stanicí

Při spojení s nesoutěžící stanicí, která nevyslala soutěžní kód se místo pořadového čísla spojení uvede 1 (jedna). Vyhodnocuje se podle pravidla pro unikátní stanice.

Příklady:

Kód, který vyslala
protistanice
Kód, zapsaný do deníku
QCX Testu, možnost 1
Kód, zapsaný do deníku QCX Testu, alternativní
možnost (potlačení nadbytečných nul zleva)
599 037 599 037 599 37
599 XYZ 157 599 157 alternativní možnost není
599 XYZ157 599 157 alternativní možnost není
599 XYZ 599 001 599 1
599 599 001 599 1
599 037 XYZ157 599 037157 599 37157
599 037/157 599 037157 599 37157
599 037 XYZ 157 599 037157 599 37157

Penalizace

Jediným způsobem penalizace účastníka QCX Testu je jeho diskvalifikace v příslušném kole. To může pořadatel aplikovat v případech hrubého porušení hamspiritu, těchto pravidel nebo předpisů pro provoz radioamatérských stanic, stanovených příslušnou národní autoritou.

Pořadatel může rovněž diskvalifikovat stanici, jejíž deník obsahuje větší počet neplatných QSO, poškozujících ostatní účastníky závodu.

Účastí v QCX Testu se účastník zavazuje dodržovat tato pravidla a podřídit se rozhodnutím jejího pořadatele. Zasláním deníku účastník prohlašuje, že dodržel pravidla QCX Testu a veškeré předpisy pro provoz radioamatérských stanic, stanovené příslušnou národní autoritou.

Celkové pořadí

Celkové pořadí se v QCX Testu vyhodnocujue ročně. Roční vyhodnocení začíná se začátkem příštího ročníku a je založeno na výsledcích jednotlivých kol.Vyhodnocení se provede pro každou kategorii, ve které se účastník alespoň jednou za ročník závodu zúčastnil. Pro vyhodnocení platí všechna spojení, která splňují požadavky dané kategorie. Roční výsledek se určí jako součet nejvýše 25 nejlepších výsledků, kterých účastník během roku v této vybrané kategorii dosáhl.

Diplomy

Po skončení a vyhodnocení ročníku 2020 se pro každého účastníka QCX Testu na základě celkového pořadí vygeneruje diplom v elektronické formě. Diplomy si účastníci mohou stáhnout z webu QCX Testu.

Diplomy za ročník 2019 budou vydávány pouze za výsledky, dosažené v období 1/4/2019 až 31/12/2019.


Rozhodnutí pořadatele QCX Testu jsou konečná.Načteno nebo obnoveno 29/3/2020 v 20:48 UTC tj. 29/3/2020 v 22:48 českého místního času.
Powered by Zensys
© 2020 OK1NE & OK1DIS